MESLEK MENSUPLARI

Vergi Beyannamelerini İmzalatma Zorunluluğu

GİRİŞ

Beyannamelerin imzalatılması zorunluluğu var mı? Hangi mükellefler beyannamelerini meslek mensuplarına imzalattırmak zorundadır? Hangi mükellefler beyannamelerin imzalattırmak zorunda değildir? Beyannameleri meslek mensuplarına imzallattırma zorunluluğuna ilişkin şart ve parasal limitler nelerdir? Bu zorunluluk hangi mevzuata dayanır? türü sorularına ilişkin yanıtlar aşağıda.

Vergi Beyannamelerinin Meslek Mensuplarına İmzalattırılması Zorunluğuna İlişkin Mevzuat

Vergi Beyannamelerinin meslek mensuplarına imzalattırılması zorunluluğunun kanuni dayanağını Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi oluşturmaktadır. Anılan Maddeye göre Maliye Bakanlığı;

  • Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,
  • Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya,
  • Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavir tasdik işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdik konusu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibariyle ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye

yetkilidir.

Yukarıda belirlenen hallerde beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına (kaybına) bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 37 seri numaralı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden 2004 yılı aktif toplamı 3 milyon TL ve net satışlar toplamı 6 milyon TL’yi aşmayan mükelleflerin beyannamelerini 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, sözü edilen genel tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Bu bağlamda 37 seri no’lu SM, SMMM ve YMMM Kanunu Genel Tebliğ ile bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 TL’den fazla olan tutarların ise 1.000 TL’ye artırılacağı ifade edilmiştir. Daha sonraki yıllarda Maliye Bakanlığ yeni bir belirleme yapmadığı için söz konusu raramlar yukarıdaki usule göre hesaplanarak uygulanmaktadır.

TABLO 1: Beyannameleri Meslek Mensuplarına İmzalatma Zorunluluğuna İlişkin Parasal Hadler (2015, 2016, 2017)

2014 2015 2016
 AKTİF TOPLAM        6.385.000 TL        6.741.000 TL        6.999.000 TL
 NET SATIŞLAR TOPLAMI      12.766.000 TL      13.478.000 TL     13.994.000 TL

Yukarıdaki rakamlara göre; örneğin 2016 mali tablolarına göre; Aktif Toplamı: 6.999.000 TL ve Net Satışlar Toplamı: 13.994.000 TL’yi aşmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2017 yılı beyannamelerini, meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu hadlerden herhangi birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM’lere tasdik ettirebileceklerdir.

BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN MÜKELLEFLER

Aşağıdaki mükellef grupları ilgili yıllardaki hadleri aşmadıkları sürece takip eden yılda beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunda değillerdir.

TABLO 2: Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefleri İlişkin Hadler (2015, 2016, 2017)

 Mükellef Grubu/Yıllar 2014 2015 2016
II. Sınıf Tacirlerden Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları yandaki tutarları aşmayanlar         213.000 TL       225.000 TL        234.000 TL
II. Sınıf Tacirlerden alım, satım ve imalat dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı yandaki rakamları aşmayanlar         107.000 TL       113.000 TL        117.000 TL
Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı yandaki tutarı aşmayanlar         213.000 TL       225.000 TL        234.000 TL
Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı yandaki tutarı aşmayanlar         149.000 TL       157.000 TL        163.000 TL

Gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunluluğu yoktur.

Ayrıca herhangi bir hadle sınırlı olmaksızın noterlerin ve özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birliklerin, beyannamelerini Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatma zorunluluğu yoktur. Bu bağlamda da gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerde muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunda değildirler.

İMZALATMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELER

2016 yılı faaliyet döneminde beyannamelerini imzalatma zorunluluğu bulunan gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait 2017 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannamelerinin 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatılması zorunludur.

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır.

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

İlgili mevzuat hükümlerine göre beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan veya ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uyulmaksızın imzalatan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılmakla birlikte; fiil aynı Kanunun 30 uncu maddesine 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bent uyarınca re’sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir. Ayrıca, söz konusu mükelleflerin öncelikle incelenmesine özen gösterilecektir.

Beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğuna uymayan mükelleflere imzalatılmayan her bir beyanname için Vergi Usul Kanununun 352/11-7 maddesi hükmüne göre II. Derece usulsüzlük cezası kesilecektir.

(Genel Tebliğ Sıra No: 4, 5, 37)