SOSYAL GÜVENLİK

Ücret Tediye Bordrosu Nedir? Hangi Durumda Geçersiz Sayılır? Uygulanacak Ceza Nedir?

Ücret Tediye Bordrosu Nedir? Ücret Tediye Bordrosunda Bulunması Zorunlu Unsurlar Nelerdir?

Ücret Tediye Bordrosu 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca düzenlenen bir belgedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 105. maddesinde;
“Madde 105 – İşverenler, Kuruma verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak ve Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin beş numaralı alt bendinde sayılan hususları içerecek şekilde aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler.”

5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin 5 numaralı alt bendine göre işverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur;

 • İşyerinin sicil numarası
 • Bordronun ilişkin olduğu ay
 • Sigortalının adı, soyadı
 • Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Ücretin alındığına dair sigortalının imzasının.

Zorunlu Bilgileri İhtiva Etmeyen Ücret Tediye Bordrolarına Hangi Ceza Uygulanır? Ceza Üst Sınırı Nedir?

Ücret tediye bordrosunda bulunması gereken ve yukarıda sıralanan unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Bu durumda her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Uygulanacak cezanın üst sınırı:

 • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin on iki katı.
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı.
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katıdır.

Geçerli sayılmayan aylık ücret tediye bordroları için idari para cezası uygulamasında, söz konusu bordroların tanzim edildiği ay fiilin işlendiği ay kabul edilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, ücret ödemelerinin makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılması durumunda, imza eksikliği ücret tediye bordrosunu geçersiz kılmadığı hususudur.

Uygulamada Ücret Tediye Bordrolarının Geçersiz Sayılmasına Yol Açan Nedenler?

Uygulamada aşağıdaki türden durumlarda ücret tediye bordroları geçersiz sayılmaktadır:

Fiilen işyerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin ücret tediye bordrolarına kaydedilmemiş olması,

Ücretlerin eksik veya fazla yazılması durumu,

Aynı döneme ait farklı ücret ödeme bordrolarının bulunduğunun tespiti.

02.06.2017

vergidosyasi.com