VERGİ USUL

İhbarname Esası Nedir? Vergi/Ceza İhbarnamesi

İhbarname Esası Nedir?

Vergi Usul Kanununun 34 üncü maddesine göre ihbarname esası, ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerin “İhbarname” ile ilgililere tebliğidir.

Nev’i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.

Vergi/Ceza İhbarnamesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

İhbarnamede bulunması gerekli bilgiler Vergi Usul Kanunun 35 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ihbarnamede aşağıdaki bilgiler yer alır:

 1. İhbarnamenin sıra numarası;

 2. İhbarnamenin tanzim tarihi;

 3. Verginin nev’i;

 4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzel kişilerde unvanı)

 5. Mükellefin açık adresi;

 6. Vergilendirme dönemi;

 7. Verginin matrahı;

 8. Verginin hesabı;

 9. Verginin miktarı;

 10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re’sen vergi tarhını icabettiren sebepler;

 11. (Değişik: 23/6/1982 – 2686/7 md.) Vergi mahkemesinde dava açma süresi;

 12. (Değişik: 23/6/1982 – 2686/7 md.) Vergi mahkemesinde dava açma şekli.

Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re’sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir.

vergidosyasi.com

03.06.2017