VERGİ USUL

Verginin Tahakkuku ve Tahakkuk Fişi Esası

Tahakkuk nedir?

Tahakkuk, Arapça kökeknli bir kelime olup Türk Dil Kurumu Türçe Sözlüğe göre “gerçekleşme” “yerine getirme” anlamına gelmektedir.

Verginin Tahakkuku Nedir?

Vergi Usul Kanununun 22 nci maddesine göre, verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

Tahakkuk Fişi Esası Nedir?

Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler “Tahakkuk fişi” ile tarh ve tahakkuk ettirilir.

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.

Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır.

Tahakkuk Fişinde Bulunan Bilgiler

Vergi Usul Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca, tahakkuk fişi aşağıdaki bilgileri içeri:

 1. Fişin sıra numarası;

 2. Tanzim tarihi;

 3. Verginin nev’i;

 4. Vergi beyannamesinin tarihi;

 5. Beyannamenin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi;

 6. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzelkişilerde unvanı);

 7. Mükellefin açık adresi;

 8. Verginin matrahı;

 9. Verginin hesabı;

 10. Verginin miktarı;

 11. (Değişik: 23/6/1982 – 2686/5 md.) Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bilgi.

Tahakkuk Fişi Örneği

Aşağıda örnek tahakkuk fişi sunulmuştur:

tahakkuk fişi örneği vergidosyasi

tahakkuk fişi örneği 2 vergidosyasi

Mahsup işlemi yapılmış KDV tahakkuk fişi örneği

tahakkuk fişi örneği kdv tahakkuku

vergidosyasi.com

03.06.2017