ÖZELGELER

Özelge: Komisyon faturalarının Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-993                                        15/07/2011

Konu: Komisyon faturalarının Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün .. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, komisyoncu sıfatı ile üretici firmalardan satın aldığınız süt ürünlerini belirli bir komisyon karşılığında muhtelif alıcılara fatura düzenleyerek sattığınızı, satış işlemi tamamlandıktan sonra malın alış bedeli, malı satmak için yapılan masraflar ve komisyon bedelini gösteren komisyoncu faturasını düzenleyerek üreticiye (tüccar) gönderdiğinizi belirtmektesiniz.

Ayrıca, üreticiden gönderilen malların satılırken komisyoncu faturası ile satış yapıldığını düzenlenen faturalarda kendinize ait bilgilerin bulunduğunu, kendinizin alıcı olarak değil sadece aracı olarak (komisyoncu) fatura düzenlediğinizden dolayı düzenlenen faturaların Ba-Bs formuna ne şekilde bildirilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

Uygulamada üreticiler (tüccar) elindeki malı sevk irsaliyesi ile borsada bulunan komisyoncuya göndermektedir. Komisyoncu da malın borsadaki fiyatı belirlendikten sonra nihai tüketici ve kurumlara gelen malları kendisine ait faturalar karşılığında satmakta ve satış işlemi gerçekleştikten sonra ürünleri gönderen tüccara masrafları, komisyon ücreti ve satış bedelini gösteren fatura (komisyon faturası) düzenleyerek göndermektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

Konuya ilişkin yayımlanan 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünde; “1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

…” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre tüccarlar borsadaki komisyoncu tarafından ürünlerinsatışı sonrasında adlarına düzenlenen faturada yer alan malın toplam bedelinden masraflar çıkarıldıktan sonra kalan tutarı, malın satış bedeli olarak (borsa komisyoncusunun bilgileri yazılarak) form Bs’de bildireceklerdir. Aynı faturada yer alan komisyon bedelini ise hizmet alımı olarak (borsa komisyoncusunun bilgileri yazılarak) form Ba’da bildireceklerdir.

Borsadaki komisyoncu ise, faturadaki toplam mal bedelinden, masraflar çıkarıldıktan sonra kalan tutarı, malın alış bedeli olarak (tüccar bilgileri yazılarak) form Ba’da bildireceklerdir. Ayrıca faturada yeralan komisyon bedelinin ise hizmet satımı olarak form Bs’de bildireceklerdir. Borsa komisyoncusundan mal satın alan her müşteri için ayrı ayrı olmak üzere aylık toplam satış tutarının, 396.Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen KDV hariç 5.000 TL ve üzeri olması halinde Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Borsadaki komisyoncudan mal satın alan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.