ÖZELGELER

Özelge: Mükelleflerin muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına, mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uymamaları halinde kesilecek ceza nevi

T.C.
MALIYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 06.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3025-353-487/18449
KONU : Mükelleflerin muhasebe standartlarına,
tek düzen hesap planına, mali tablolara ilişkin usul
ve esaslara uymamaları halinde kesilecek ceza nevi hk.

………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : a) ………………… gün ve ………………… sayılı,
b) ………………… gün ve ………………… sayılı,
c) ………………… gün ve ………………… sayılı,
d) ………………… gün ve ………………… sayılı yazılarınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız incelenmiştir.

Yazılarınızdan anlaşıldığına göre, İliniz ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden ….. nezdinde yapılan sınırlı inceleme neticesinde, mükelleflerin hesaplarını tek düzen hesap planına göre izlediği ancak, temel mali tabloların tek düzen hesap planı doğrultusunda ve tebliğde belirtilen esaslara göre düzenlenmediği ve 1994 takvim yılı gelir vergisi beyannamesi ekinde verilen mali tabloların da tebliğde öngörülen esaslara uyulmadan düzenlendiği tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353.maddesinin 6 numaralı bendinde,”Bu Kanuna gõre belirlenen muhasebe standartlarına,tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 37.500.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.” hükmü yer almakta,özel usulsüzlük ceza miktarı da 255 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 129.600.000 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı gibi, mükelleflerin muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına, mali tablolara ilişkin usul ve esaslara yada muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesi ile kullanılmasına ilişkin düzenlemelere uymadıklarının tespit edilmesi halinde, 353.maddenin 6 numaralı bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, adı geçen mükelleflere Vergi Usul Kanununun 353/6.maddesi uyarınca ve 1995 yılında uygulanmakta olan miktar dikkate alınarak özel usulsüzlük cezası kesilmesinde Kanuna aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve durumun müracaat sahiplerine de duyurulmasını rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı