GENEL

Vergi Konseyi: Hukuki Dayanak

178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurul

Vergi Konseyi 

Madde 33/A- (Ek: 16/7/2004-5228/41 md.)

            Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır.

Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Vergi Konseyinin başkan ve üyelerinden; uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), bulunmayanlara (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ve ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı günü için damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir.

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

vergidosyasi.com

05.06.2017

Categories: GENEL