VERGİ USUL

Vergi Hatası; Hesap ve Vergilendirme Hataları

Vergi Hatası Nedir?

Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. (VUK, md. 116)

Buna göre iki tür vergi hatasından bahsetmek mümkündür:

  • Hesap hataları
  • Vergilendirme hataları

1. Hesap Hataları Nelerdir?

VUK 117 nci madde uyarınca hesap hataları şunlardır:

1.1. Matrah hataları:

Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.

Örnek; Verilen gelir vergisi beyannamesinde gösterilen matrahtan mahsup edilmesi gereken geçmiş yıl zararları veya düşülmesi gereken şahıs ve bireysel emeklilik sigorta primlerinin düşülmemesi.

1.2. Vergi miktarında hatalar:

Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.

Örnek: Tahakkuk fişi veya vergi/ceza ihbarnamesinde gösterilen matraha vergi tarifesinin yanlış uygulanması, ödenen geçici verginin mahsup edilmemesi veya ödenmeyen geçici verginin mahsup edilmesi sonucunda verginin eksik veya fazla tarh edilmesi.

1.3. Verginin mükerrer olması:

Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.

2. Vergilendirme hataları Nelerdir?

Vergi Usul Kanununun 118 inci maddesine göre vergilendirme hataları şunlardır:

2.1. Mükellefin şahsında hata:

Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır;

2.2. Mükellefiyette hata:

Açık olarak vergiye tabi olmıyan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır;

2.3. Mevzuda hata:

Açık olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır.

Örnek: Elde edilen alacak faizlerine indirim oranı uygulandıktan sonra
kalan tutarın beyan sınırını aşmamasına rağmen gelir vergisine tabi tutulması.

2.4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata:

Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

Örnek: 2007 yılına ait olup 2006 yılında peşin tahsil olunan kira bedellerinin ödemenin yapıldığı yıl olan 2006 yılında vergilendirilmesi.

VERGİ HATALARI NASIL ORTAYA ÇIKARILIR?

VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ

09.06.2017

vergidosyasi.com