VERGİ USUL

Vergi Hukukunda Mühlet Verme

Mühlet kelimesi Türk Dil Kurumu Türçe sözlükte “vade” kelimesine karşılık gelmekte olup, “Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre”yi ifade eder.

Vergi hukukunda mühlet verme müessesesi Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.

Bu mühletin verilebilmesi için:

  1. Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.

  2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule lâyık görülmelidir.

  3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.

vergidosyasi.com

09.06.2017