VERGİ USUL

Vergi Hukukunda Sürelerin Hesaplanması

Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesine göre vergi hukukunda süreler; kanuni ve idari süreler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilmesi esastır. Kanunda açıkça belirtilen sürelere kanuni süre denilmektedir. Ancak Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. Bu tür, idarece tayin edilen sürelere ise idari süreler denir.

Yukarıda yer verilen sürelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin usul ve esaslar Vergi Usul Kanununun 18 inci maddesinde belirtilmiştir. Maddeye göre; vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;

  2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;

  3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;

  4. Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

vergidosyasi.com

09.06.2017