DEĞERLEME

Değerleme Ölçüsü: Maliyet Bedeli

DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Maliyet Bedeli Nedir?

Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. (VUK, 262).

Yukarıdaki tanıma göre maliyet bedelinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İktisadi Kıymetin İktisabı (edinilmesi) İçin Yapılan Ödemeler: İktisadi bir kıymet satın alınmış veya imal edilmiş olabilir. Satın alınan iktisadi kıymetlerde bunların maliyet bedeli; satın alma bedeli ile , satın alma sırasında ortaya çıkan vergiler ile satın alma işlemi sırasında ortaya çıkan diğer giderlerin toplamından oluşur. İmal edilmek suretiyle iktisap edilen iktisadi kıymetlerde, imalat için kullanılan ham ve yarı mamul maddelerin alımı için ödenen bedeller, diğer imalat giderleri ve imalatta kullanılan sabit kıymetlerin amortismanları gibi gider kalemlerinden oluşur.

İktisadi Kıymetin Değerini Artırıcı Nitelikteki Ödemeler: Bir iktisadi kıymetin edinilmesinden sonra yapılan ödemelerin maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi için, söz konusu ödemelerin iktisadi kıymetin değerini artırıcı mahiyette olması geerekir.

Yukarıdaki Giderlere Bağlı Diğer Giderler: Yukarıda sayılan giderlere bağlı olarak yapılan ve bu giderler yapılmadan iktisadi kıymetin edinilmesi mümkün olmayan diğer giderler de iktisadi kıymetin maliyet bedelinin hesabında dikkate alınır.

Hangi İktisadi Kıymetler Maliyet Bedeli İle Değerlenir?

Maliyet bedeli ile değerlenecek iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir:

  • Gayrimenkuller (Taşınmazlar)
  • Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri
  • Tesisat ve makinalar
  • Özel Maliyet Bedeli
  • Demirbaş eşya
  • Alet, edevat ve mefruşat

vergidosyasi.com

14.06.2017