MEVZUAT

DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2976
Kabul Tarihi : 2/2/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/2/1984 Sayı : 18313
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 20

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Dış ticaretin, ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlüler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılması, bu yükümlülüklere ilişkin esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanılması bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Yetki
Madde 2 – Bakanlar Kurulu bu Kanun kapsamındaki konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

Ek mali yükümlülükler

Madde 3 – İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek mali yükümlülüklerin nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları Bakanlar Kurulu kararında gösterilir.

Ek mali yükümlülüklerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Müeyyide
Madde 4 – Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.

Yürürlük 

Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.