ek mali yükümlülükler

Toplu Konut Fonu Nedir? Yasal Dayanağı ve Toplu Konut Fonuna Tabi Ürünler

Toplu Konut Fonu Nedir?

Toplu Konut Fonu (TKF) asıl dayanağını Anayasa’nın 167 nci maddesinin ikinci fıkrası ile bu fıkraya dayanılarak çıkarılan 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundan alan bir EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKTÜR.

Ek Mali Yükümlülük Nedir?

Anayasanın 167 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, “Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir.”

Ek Mali Yükümlülük; Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, işleme konu eşyanın ithalatı gümrük vergisi dışında benzer etki yaratan ek mali yükümlülük uygulamasına tabi tutulabilir. Gözetim Uygulaması gibi ek mali yükümlülük de ithalatı kısıtlayıcı önlemler arasında yer almaktadır.

Varlık amacı uluslararası ticaret anlaşmaları nedeniyle gümrük vergilerinde değişikliğe gitmek oldukça zordur. Bu nedenle, yerli üreticinin korunması veya ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, bahsi geçen uluslararası anlaşmalara da bağlı kalmak kaydıyla, ticarete konu eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük denilen uygulamaya gidilmesi söz konusu olmaktadır.

Toplu Konut Fonu, yukarıda tanımlanan türden bir tür “Ek Mali Yükümlülük”tür.

Toplu Konut Fonu Yeni Bir Yükümlülük mü?

Son dönemde Güney Afrika’dan ithalat edilecek bazı otomobiller için uygulanması ile gündeme gelse de, Toplu Konut Fonu oldukça eskiye dayanan bir uygulama. 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda yer alan bir fon.

Bir ara fonların kaldırılması tartışmalarına konu olsa da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 20.06.2001 tarihli, 4684 sayılı Yasanın geçici maddeleri ile tahsilinin devamı sağlanmıştır. Dolasıyıyla yeni değil, aksine oldukça eskiyey dayanan bir ek mali yükümlülük.

Hangi Ürünlerden Toplu Konut Fonu Alınıyor?

Pek çok kişinin ilk kez duymuş olabilceği Toplu Konut Fonu pek çok ürün üzerinden farklı oranlarda alınıyor. Oranlar ithalat yapılan ülke veya topluluğa göre de farklılaştırılıyor.

Hangi ürünler üzerinden TKF alındığına görmek için İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve eklere bakmak gerekir.

İthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Gümrük Müsteşarlığı tarafından G.T.İ.P.ları bazında yapılan sınıflandırmalar çerçevesinde, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı’nın ekinde yer alan 6 liste kapsamında tespit edilmiştir.

Bu listelerden

(III) Sayılı listede, işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payına tekabül eden Toplu Konut Fonu (TKF) miktarları yer almaktadır.

(IV) Sayılı listede balıkçılık ve diğer su ürünlerinin gümrük vergisi oranları ile  Toplu Konut Fonu (TKF) miktarları yer almaktadır.

GÜNEY AFRİKA’DAN GELECEK OTOMOBİLLERE TOKİ VERGİSİ OLARAK HABERLEŞTİRİLEN BAKANLAR KURULU KARARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

vergidosyasi.com

14.06.2017