ÖZELGELER

Özelge: Noter satış senedi ile alınan araçlara fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7763–77           15/02/2011

Konu: Noter satış senedi ile alınan araçlara fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olarak vergi mükelleflerine ve nihai tüketicilere ait hurdaya ayrılmış araçları doğrudan ya da ihale yoluyla sigorta şirketlerinden noter satışı kanalıyla aldığınız ve bu araçları parçalamak suretiyle mükelleflere ve nihai tüketicilere satışını yaptığınızı ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan yaptığınız alışlarda fatura temin etmekte güçlük çektiğinizi belirterek, mükelleflerden noter senedi ile almış olduğunuz, trafikten çekme belgeli ve daha sonra hurdaya ayrılan araçların düzenlenen noter satış senetlerine istinaden kayıtlarınıza alınıp alınamayacağı, kayıt altına alınabilmesi durumunda ise Ba ve Bs formlarının nasıl düzenleneceği, mükelleflerden olan alışlarda nihai tüketicilerde olduğu gibi gider pusulası düzenlenip düzenlenemeyeceği, vergi mükellefi olanlardan alınan hurda araçlar için fatura alınması gerekiyorsa fatura vermekten imtina eden firmalar hakkında nasıl bir yol izleneceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş verilmesi talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Kanun’un 231’inci maddesinin 5 numaralı bendinde de; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232’nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un “İspat Edici Kâğıtlar” başlıklı 227’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan mezkur Kanun’un 234’üncü maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

  1. Vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.” hükmü mevcuttur.

Öte yandan, aynı Kanun’un 353’üncü maddesinde; “Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmamasıveya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 10.000.000 liradan (393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2010’dan itibaren 160 -TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile aldığınız araçların kayıtlarınıza intikal ettirilebilmesi için mutlaka araç satışı yapan mükellefler tarafından tarafınıza fatura düzenlenmesi, nihai tüketicilerden alınan araçlar için ise tarafınızca nihai tüketiciler adına gider pusulası tanzim edilmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir.

Ayrıca, tarafınıza araç satmış olduğu halde kanuni süresi içerisinde talep etmenize rağmen fatura düzenlemeyen mükelleflerle ilgili yetkili makamlara (bağlı bulunduğunuz vergi dairesi, vergi dairesi başkanlığı) başvurmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.