KURUMLAR VERGİSİ

İş Ortaklığında Kullanılan Taşıtların Gider Kaydı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:11395140-010-235784                    02.12.2016

Konu:İş Ortaklığında Kullanılan Taşıtların Gider Kaydı
…………

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve dilekçenizin tetkikinden, … inşaatının yol yapımı inşaatı faaliyeti ile iştigal ettiğinizi; iş ortaklığınızın taşeron firma olup iş gereği birçok iş makinası ve iş kamyonlarına ihtiyaç duyduğunuzu, ancak kamyon ve nakil vasıtası alımı yapamadığınızı belirterek iş ortaklığında kullanılan ortaklara ait nakil vasıtalarının iş ortaklığı envanterine ne şekilde kayıt edileceği ve kiralama ve satın alma işlemi olmaksızın yol yapım inşaatı faaliyetinde kullanımının mümkün olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesinde, bilanço esasında yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defterinin tutulacağı;

185 inci maddesinde, envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterin kaydedileceği;

186 ncı maddesinde, envanter çıkarmanın bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek olduğu;

189 uncu maddesinde, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ve bunların amortismanlarının envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde gösterileceği;

191 inci maddesinde, envantere alınan iktisadi kıymetlerin bu Kanunun değerlemeye ait üçüncü kitabında yazılı esaslara göre değerleneceği;

227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu;

229 uncu maddesinde, faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu;

269 uncu maddesinde, gemiler ve diğer taşıtların gayrimenkuller gibi maliyet bedeli ile değerleneceği

hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, ortaklara ait olan taşıtların, satın alınmak veya kiralanmak suretiyle iş ortaklığının envanterine dahil edilmesi, söz konusu işlemin Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde sayılmış bulunan belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.