GÜNCEL-HABER

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

30 Haziran 2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de Ticari Defterlere ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliği metni aşağıda verilmiştir.

Tebliğ ile yapılan değişiklik, mücbir sebep hallerinde defterlerin kapanış onaylarının mücbir sebebin sona erdiği ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılabileceğine ilişkin düzenlemenin, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilmesine imkan verecek şekilde değiştirilmesine ilişkindir. Değişikliğin işlendiği fıkra hükmü aşağıdaki gibidir:

“(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir.”

30 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30110
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “takip eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

vergidosyasi.com

30.06.2017