ÖZELGELER

Özelge: Büyükelçinin ikametgahında özel hizmetli olarak çalışanın elde ettiği ücretin vergisel durumu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:38418978-120[23-2017/3]-180216               02.06.2017

Konu: Büyükelçinin ikametgahında özel hizmetli olarak çalışanın elde ettiği ücretin vergisel durumu

İlgi: 07/03/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Amerikan Büyükelçileri … ve … tarafından verilen yazılara göre büyükelçilerin evinde 08.02.2010 tarihinden itibaren özel hizmetli olarak çalıştığınızı, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre ise işvereninizin ABD Büyükelçiliği olduğu ve sigorta işlemlerinizin büyükelçilik tarafından yapıldığı, özel hizmetli olarak elde ettiğiniz ücretin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam,avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. ..” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ile hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dâhil değildir) gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre, söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için özel fertlere yapılan hizmetin madde metninde sayılan hizmetlerden olması ve hizmet karşılığı ödemenin de bu kişilerce yapılması gerekmektedir.

Diğer yandan Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesinde; “Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz:

1.Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;

Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2 nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, dilekçenizde belirttiğiniz üzere sigorta işlemlerinizin ABD Büyükelçiliği tarafından yapılması ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre de işvereninizin ABD Büyükelçiliği olması dolayısıyla ABD Büyükelçiliğine bağlı olarak ABD Büyükelçilerinin Ankara’daki ikametgahlarında çalışmanız karşılığında elde etmiş olduğunuz söz konusu ücret gelirinizin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi gereğince gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamakta olup söz konusu ücret gelirinizin Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi çerçevesinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.