GENEL

Terörizmin Finansmanı Kapsamında Malvarlığının Dondurulması

Malvarlığının Dondurulması Nedir?

 

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun(1) tanımlar başlıklı ikinci maddesine göre;

Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını ifade eder.

Yukarıdaki tanımda geçen malvarlığı; bir gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri ifade etmektedir.

 

(1) 16.02.2013 tarih  ve 28561 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.