DEĞERLEME

Reeskont Hesaplama Formulü, Reeskont Faiz Oranı, İleri Tarihli Çeklerde Reeskont

Borç ve Alacaklar İçin Reeskont Ayrılması

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 281 inci maddesinde; “Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki VUK hükümlerine göre; alacak veya borçlar esas itibariyle mukayyet değerle değerlenmektedir. Ancak vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların değerlemesinde, banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler, isterlerse reeskont uygulayarak alacak ve borçlarını değerleme günündeki iskonto edilmiş değerlerine göre değerleyebilmektedirler.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır

Vergi Usul Kanunu’nun 285 inci maddesine göre; vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaya mecburdurlar.

Reeskont Hesaplanırken Dikkate Alınacak Faiz Oranı

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz oranı dikkate alınır. Faiz oranının belirtilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması gerekmektedir.

Merkez Bankası, Resmi Gazetede reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını ilan etmektedir. Dönemler itibariyle Merkez Bankası tarafından yayımlanmış faiz oranları aşağıdaki gibidir: 

Yürürlük Tarihi (*)Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%)Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)
01.01.19904045
20.09.19904348,25
23.11.19904550,75
15.02.19914854,50
27.01.19945665
21.04.19947998
12.07.19947085
27.07.19946375
01.10.19945564
10.06.19955260
01.08.19955057
02.08.19976780
30.12.19996070
17.05.20025564
14.06.20035057
08.10.20034348
15.06.20043842
13.01.20053235
25.05.20052830
20.12.20052325
20.12.20062729
28.12.20072527
09.04.20091920
12.06.20091819
22.12.20091516
30.12.20101415
29.12.20111717,75
19.06.20121616,50
20.12.201213,5013,75
21.06.20139,5011
27.12.201310,2511,75
14.12.2014910,50
31.12.20168,75 9,75
11.10.201917,2518,25
21.12.201912,7513,75

(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, Avans işlemleri için belirlenen orandır.

Reeskont İşlemleri Sırasında Uygulanacak İskonto Yöntemi

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont hesaplamasında iç iskonto mu, yoksa dış iskonto yöntemi mi kullanılacağı hususu açıklanmıştır. Buna göre; mükelleflerin hesap dönemi sonu itibariyle senede bağlı borç ve alacaklarının değerleme gününde haiz olacakları kıymetleri F = A – [A x 360 / (360 + m x t)] formulüne uygun olarak iç iskonto yöntemine göre hesaplanacaktır. Bu hesaplamada; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerekmektedir.

Reeskont Tutarının Hesaplanması

Reeskont tutarı iç iskonto yöntemi kullanılarak aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

Reeskont Tutarı = (Normal Değer X Faiz Oranı X Gün Sayısı) / (36.000 + (Faiz oranı X Gün sayısı))

Nominal Değer : Senet alacak tutarı.
Faiz Oranı : Senet üzerinde yazılı orandır.
Bu belirtilmemişse değerleme gününde geçerli Merkez Bankası İskonto haddidir. Merkez Bankasınca kısa vadeli avanslara uygulanan faiz oranı esas alınacaktır.

Gün Sayısı : Reeskontun yapılacağı günden senedin vade tarihine kadar geçen gün adedidir.

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyeti kazandığı ve bu itibarla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde ileri tarihli çekler için de, senetli alacaklara ilişkin yöntem kullanılarak reeskont uygulaması yapılabilecektir.

Reeskont Uygulamasında Vadenin 92 Günden (üç aydan) Daha Fazla Olmasının Önemi Var mı? 

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, vadesi 92 günden daha fazla olan senetlerin reeskonta kabul edilmemesi durumu Merkez Bankasının reeskont hesaplaması ile ilgili bir durum olup, Vergi Usul Kanununda vadesi 92 günden daha fazla olan senet ve çeklere reeskont uygulanamayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergi uygulamaları açısından reeskont uygulamasında vadenin 92 günden uzun olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Özelge için TIKLAYINIZ. 

 

06.08.2017

23.12.2019 Güncelleme Yeni Faiz Oranları

vergidosyasi.com