ÖZELGELER

Serbest meslek faaliyetinin adi ortaklık şeklinde sürdürülmesi durumunda vergileme ve belge düzeni

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:58889402-105[236-2012/127-931]-19                                    20/02/2013

Konu: Serbest meslek faaliyetinin adi ortaklık şeklinde sürdürülmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, gümrük müşavirliği faaliyetinizden dolayı Başkanlığımız …Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz ve verdiğiniz hizmetler karşılığında aldığınız ücretler için serbest meslek makbuzu düzenlediğiniz belirtilerek, yanınıza bir gümrük müşaviri almak suretiyle (ikili ortaklık olarak) faaliyetinizi sürdürmeniz halinde serbest meslek erbabı sayılarak serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyeceğinizin bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.” hükmü yer almaktadır.

Yine aynı Kanunun 66 ncı maddesinde; serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin serbest meslek erbabı olduğu, bu maddenin uygulanmasında; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditelerin, bu işler dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde; “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “C-Adi Ortaklıklarda Vergilendirme” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında ise;

“1. Katma Değer Vergisi uygulamasında adi ortaklıklar bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre; adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerin ortaklardan ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın katma değer vergisi ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu hükümlere göre, serbest meslek faaliyetinde bulunan adi ortaklıklarda, ortaklar bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılmaktadır.

Bu nedenle, gümrük müşavirliği faaliyetinizi adi ortaklık olarak sürdürmeniz halinde, mesleki faaliyetinize ilişkin her türlü tahsilatınız için; ortaklık adına tesis ettireceğiniz vergi kimlik numarası ile Başkanlığımızla anlaşmalı matbaalara bastıracağınız ya da notere tasdik ettireceğiniz serbest meslek makbuzunu tanzim etmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.