ÇALIŞMA HAYATI

YABANCI UYRUKLULAR SMMM’LİK YAPABİLİR Mİ?

Aşağıda öncelikle hangi mesleklerin sadece Türk Vatandaşlarına hasredilmiş olduğu konusuna yer verilecek, daha sonda yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapıp yapamayacağı konusu incelenecektir.

KANUNLARLA TÜRK VATANDAŞLARINA HASREDİLEN VE YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

Çeşitli kanunlarla bazı mesleklerin yabancılar tarafından yapılması yasaklanmıştır. Aşağıda yabancılara yasak meslekler ve bu yasağın dayanağı mevzuat sunulmuştur:

  1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun)
  2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun)
  3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
  4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
  5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu)
  6. Noterlik (Noterlik Kanunu)
  7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun)
  8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu)
  9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi uyarınca)
  10. Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

YABANCILAR TÜRKİYEDE SMMM OLARAK GÖREV YAPABİLİR Mİ?  

3568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde muhasebe meslek mensubu olmanın genel şartlarına yer verilmiştir. Maddenin birinci fıksarısın (a) bendinde: “a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).” denilmek suretiyle yabancıların da muhasebeclik mesleğini yapabileceği kabul edilmiştir.

3568 sayılı Kanunun 8 inci maddesi “Yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler” başlığını taşımaktadır. Maddeye göre, serbest muhasebeci malî müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin, T.C. tabiyetindeki serbest muhasebeci malî müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2 nci madde kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci malî müşavir unvanı altında Türkiye’de de yapmalarına Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile izin verilebilecektir.

Dolayısıyla Gümrük Müşavirliğine benzer bir Türk Vatandaşı olma şartı, muhasebe meslek mensupları için aranmamaktadır. 3568 sayılı Kanunda öngörülen izin prosedürleri yerine getirilmek şartıyla yabancı SMMM’ler de Türkiye’de hizmet verebilmektedir.

18.08.2017

vergidosyasi.com