VERGİ İHTİLAFLARI

Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi ve Sürelerin Hesaplanması

İdari Yargıda Dava Açma Süresi:

İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 inci maddesi uyarınca dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

Dava Açma Süresi Hangi Tarihten İtibaren Başlar?

İdari yargıda dava açma süreleri:

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,

b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından do-ğan uyuşmazlıklarda:

  • Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın yapıldığı;
  • Tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin yapıldığı;
  • Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı;
  • Tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve
  • İdarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;

tarihi izleyen günden başlar.

Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.

İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

Dava Açma Sürelerinin Hesaplanması ile İlgili Genel Esaslar

Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

vergidosyasi.com

28.08.2017