E-VERGİLEME

E-İrsaliye, E-Müstahsil ve E-Serbest Meslek Makbuzu: Zorunluluk Yok; İsteyen Uygulamaya Dahil Olacak

NOT: Konuya ilişkin en güncel (19.10.2019 itibariyle) Tebliğ için: aşağıdaki linke tıklayınız.

Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelere İlişkin Hususları Tek Tebliğde Toplayan VUK 509 No.lu Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı kamuoyu ile paylaşılmıştı. 12.12.2017 tarihinde TEBLİĞ nihai hale getirilerek 487 Sıra Nolu VUK Tebliği olarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Başbakanlığa gönderilen TEBLİĞ METNİ için TIKLAYINIZ.  

Tebliğ metninin Resmi Gazetede yayımlanması sonrası konu ayrı bir yazıda değerlendirme konusu yapılacaktır.  Ancak bu aşamada; taslak tebliğde zorunlu olarak uygulanması öngörülen e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamalarının Tebliğin nihai halinde “ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. SÖZ KONUSU BELGELERİ KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER İSTERLERSE UYGULAMAYA DAHİL OLABİLECEKTİR. Dolayısıyla Taslak tebliğde zorunluluk olarak öngörülen hususlar, nihai tebliğ metninde zorunluluk yerine isteğe bağlı olmaya dönüşmüştür. 

Tebliğin Uygulamaya dahil  olma ile ilgili kısımları aşağıda sunulmuştur:

E-İrsaliyeye İlişkin Kısım: 

“(6) Uygulamaya Dahil Olma: e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, 

b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve 

c) Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına
dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, 

mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.”

E-Müstahsil Makbuzuna İlişkin Kısım: 

“(6) Uygulamaya Dahil Olma: e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.”

E-Serbest Meslek Makbuzuna İlişkin Kısım: 

“(6) Uygulamaya Dahil Olma: e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.”

12.12.2017

vergidosyasi.com

Taslak metin ile nihai metni karşılaştırmak isteyenler için Taslak Tebliğe ilişkin olan yazımız da aşağıda korunmuştur.


Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Tebliğ Taslağı ile yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan

-“sevk irsaliyesi”,

-“müstahsil makbuzu” ve

-“serbest meslek makbuzu”

belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilen mükellefler e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu düzenleyecektir.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:

Mükellefler
e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil
olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Kullanma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İzin

e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık (GİB) sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu Tebliğde ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup
olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test
süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu
eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini
gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları
başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Uygulaması kapsamında GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-İrsaliye Uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

UYGULAMALARA GEÇMEK ZORUNLU MU?

Her bir elektronik belge için uygulama zorunluluğuna ayrı ayrı bakmak gerekir:

Tebliğe Taslağına Göre

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

01/07/2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01/07/2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak açılacaktır.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 1/7/2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olan; birinci sınıf tüccarların 01/07/2018 tarihine kadar, e-Müstahsil Makbuzu belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda müstahsil makbuzu belgesi düzenlemesi de mümkündür. Ancak aynı işlem için eMüstahsil Makbuzu veya kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 

SONUÇ

Vergi idaresinin dijitalleşme adımına bir yenisi daha eklendi. Belli tarihe kadar  e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu  uygulamalarına dahil olmak zorunlu değil. Yukarıda açıklandığı üzere, farklı mükellef grupları itibariyle söz konusu uygulamalara geçiş, belirlenen tarihlerden itibaren zorunlu hale geliyor.

vergidosyasi.com

28.08.2017

 

 

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.