KAVRAMLAR

Vergi İhtilafı ve Vergi Davasının Tanımı

Vergi ihtilafı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre “ihtilaf” anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık anlamına gelmektedir. Hukuk açısından “ihtilaf” kelimesi hukuk özneleri arasında doğabilecek uyuşmazlıkların bütününü ifade eder. Vergi ihtilafı ise, vergi idaresiyle mükellefler arasında vergilendirme dolayısıyla ortaya çıkan hukuki nitelikteki uyuşmazlıklardır.

vergi ihtilafı vergi davası vergi davasının kapsamıVergi Davası Nedir?

Vergi davaları, ortaya çıkan vergi ihtilaflarının çözümüne yönelik olarak uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmesi durumunda söz konusu olmaktadır.

Vergi davaları, vergi, resim, harçlar ve bunlara ilişkin faiz ve cezalar ile kur farkı, fon ve benzeri şekilde isimlendirilen vergi benzeri mali yükümlülüklere ilişkin vergi yargısının önüne gitmiş uyuşmazlıkları ifade etmektedir.

Vergi Davalarının Kapsamı Nedir?

Vergi davalarının kapsamını üç başlık altında toplamak mümkündür:

1- Vergi Usul Kanununa tabi bulunan vergi, resim ve harçlar ile bunların faiz ve cezalarına ilişkin davalar,

2- Gümrük Kanununa göre ithalde alınan vergi ve resimler ve bunların cezalarına ilişkin davalar,

3- Kur farkı, fon ve benzeri şekillerde isimlendirilen Anayasa’da vergi benzeri mali yükümlülük olarak belirtilen yükümlülükler, inzibati para cezaları ile ilgili davalar.

4- Yukarıda yer verilen verilenlerin tümünün tahsilat aşamasına ilişkin ortaya çıkan ihtilaflarla ilgili davalar.

vergidosyasi.com

28.08.2017

Kaynaklar:

1- Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük

2-Civan TURMANGİL, Vergi Davasının Hukuki Niteliği, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/303/2857.pdf

3- Vergi Davaları, Oluş Yayıncılık, Mayıs 2008, Ankara.