MESLEK MENSUPLARI

Serbest meslek makbuzunda ıslak imza yerine matbu imza kullanılabilir mi?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:11395140-105[VUK-1-20574]-237669                                07.08.2017

Konu: Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlediği, imza yetkililerinizin yoğun müvekkil ziyaretleri, toplantıları vs. nedenlerden dolayı serbest meslek makbuzunun yetkili kişilerce imzalanmasının güçlük yarattığı belirtilerek serbest meslek makbuzunda olması gereken imzanın da matbu olarak basılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde, “Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.”

  • 237 nci maddesinde, “Serbest meslek makbuzlarına:
  1. Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;

  2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi;

  3. Alınan paranın miktarı;

  4. Paranın alındığı tarih;

Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, vergi uygulamaları bakımından serbest meslek makbuzunda serbest meslek erbabının imzasının bulunması zorunludur. Diğer taraftan serbest meslek makbuzunun şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, anlaşmalı matbaalara bastırılacak serbest meslek makbuzu üzerine bastırılmak suretiyle serbest meslek makbuzunun hazır imzalı olarak kullanılması mümkündür.

Ancak, imzası bu kapsamda serbest meslek makbuzu üzerine anlaşmalı matbaada bastırılan serbest meslek erbabının ortaklıktan ayrılması halinde, bu serbest meslek erbabının imzasının matbu olduğu serbest meslek makbuzlarının artık kullanılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.