GELİR VERGİSİ

Elde Edilen Gelirin Ticari Kazanç Sayılacağı Faaliyeler ile Ticari Kazanç Olarak Değerlendirme Kriterleri

Gelir Vergisi Kanununa Göre Elde Edilen Gelir Ticari Kazanç Olarak Vergilendilecek Faaliyetler

Aşağıda sayılan faaliyetlerden elde edilecek gelirler her durumda ticari kazanç olarak vergilendirilir.

 1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden,

 2. Coberlik işlerinden (Coberlik; borsaya kayıtlı olarak ve kendi nam ve hesabına hisse senedi ve tahvil alım satımı yapılmasıdır),

 3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden,

 4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden,

 5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden,

 6. Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar,

 7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.

Kolektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların, ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.

Ticari Faaliyet Olarak Değerlendirme Aranan Kriterler:

Bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar;

Emek-Sermaye Özelliği; yapılan bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi için öncelikle söz konusu faaliyetin ifasının sermaye ve emeğe dayanıyor olması gerekmektedir.

Devamlılık Özelliği; yapılan faaliyetin ticari faaliyet olarak kabul edilebilmesi için faaliyetin devamlı olması gerekmektedir. Gelir İdaresi devamlılık özelliğini katı yorumlamakta, bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde de devamlılık olduğunu varsaymaktadır.

Organizasyon Özelliği; gerçek kişiler tarafından yürütülen faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi için söz konusu gelir getirici faaliyetlerin bir organizasyon dahilinde yapılmış olması gerekmektedir.( İşyeri açma, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kaydolunması ve benzeri )

Hacim Özelliği; bir müessesenin, ticari ve sınai bir müessese şekil ve mahiyetinde olup olmadığının tespit edilebilmesi için Gelir İdaresince;

 • Gelir getirici faaliyetin devamı için işyerinin, deposunun ve hizmet yerinin olması,
 • Söz konusu faaliyetin ticaret ünvanı altında yapılması,
 • Ticari yardımcılardan yararlanılması,
 • Ticari amaçlı haberleşmenin kullanılması,
 • Reklam yapılması, Tabela asılması,

gibi ölçütler göz önüne alınır.

Gelir ve Kazanç Elde Etme Özelliği; yapılan faaliyetin ticari faaliyet olarak kabul edilebilmesi için organizasyonu kuran kişi veya kişilerin bir gelir ve kazanç elde etme kasıt ve niyetiyle hareket ediyor olması gerekmektedir.

vergidosyasi.com

10.09.2017