KAVRAMLAR

Vergi Hukukunda Sürekli ve Süreksiz Yükümlülükler

Sürekli Yükümlülükler

Sürekli yükümlülükler vergiyi doğuran olayın tekrarlanması veya sürdürülmesi dolayısıyla birden fazla dönemde devam eden yükümlülüklerdir. Süreklilik niteliği tarhiyatın usulüne bağlı değildir. Vergiden muaf olunması da yükümlülüğün süreklilik niteliğini değiştirmez.

Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti dolayısıyla gelir vergisi mükellefiyeti, kurumlar vergisi mükellefiyeti, katma değer vergisi mükellefiyeti sürekli yükümlülüklere örnektir. Kanunda sürekli olarak harç ödemekle yükümlü tutulan mükellefler de sürekli yükümlü sayılır.

Süreksiz Yükümlülükler

Süreksiz yükümlülükler, tek olay dolayısıyla doğan yükümlülüklerdir. Aynı mükellefin aynı vergiden başka bir olay doyasıyla tekrar yükümlü olması vergisel yükümlülüğün süreksizlik niteliğini değiştirmez.