vergi incelemesi

Pişmanlık ve Islah ile ilgili GİB Sirküleri, Pişmanlıkla Verilen Beyanname İçin Vergi İncelemesi Yapılamaz Şeklinde mi Anlaşılmalı?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Sirkülerler ile vergi mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin izahat yapabilmektedir. Bu kapsamda GİB, 12.09.2017 tarihinde gib.gov.tr adresinde 95 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımladı.

Pişmanlık ve ıslah” konulu sirkülerde, başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükellefler uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmedikleri, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesi ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesinin de mümkün bulunmadığına dikkat çekilmiştir.

Sirkülerin, pişmanlıkla verilen beyanname üzerine vergi incelemesi yapılmayacağı veya bu beyannamelerin takdire sevk işlemine konu olmayacağı şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir.

Sirkülerde İdare özetle şunu diyor: “Pişmanlıkla beyanda bulunmak tek başına inceleme veya takdire sevk nedeni değil; ama başkaca nedenler varsa, pişmanlıkla da verilse vergi incelemesi yapılır.”  Sirkülerde  yer alan, “Başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe” şeklindeki ara ifade, idarenin pişmanlıkla verilen beyannameler için incelemeye veya takdire sevk hakkının saklı olduğunu belirtmektedir.

Pişmanlıkla verilen beyannamede ticari ve teknik icaplarına uygun olmayan beyanların bulunması, mükellefin iş hacmi ile uyumsuzluklar ve benzeri hususlar vergi incelemesi veya takdire sevk işlemini her zaman tetikleyebilir. Bunu engelleyen herhangi bir düzenleme söz konusu değil.

Aşağıda tamamına yer verilen sirkülerin yayımlanmasında Türkiye’nin Vergi Ödemeleri Raporunda pişmanlıkla verilen beyannameler nedeniyle geri sıralara gitmiş olmasının da önemli bir etkisi var.

14.09.2017

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95

Konusu: Pişmanlık ve ıslah

Tarihi: 12/09/2017

Sayısı: VUK-95/ 2017-8

  1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Açıklama

213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmış ve mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için gereken şartlar beş bent halinde sayılmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 134 üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu açıklanmış, bu madde ve müteakip maddelerde vergi incelemesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Pişmanlık müessesesi; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda önemli bir işleve sahip olduğu gibi idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıkları azaltmakta, idarenin kaynaklarını ve zamanını daha etkin olarak kullanmasına katkı sağlamaktadır.

Bu itibarla, başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükellefler uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmemekte, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesi ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı