VERGİ USUL

Takdir Komisyonlarının Oluşumu Görev ve Yetkileri

Takdir komisyonlarının kuruluşu ve çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılmıştır.

Daimi veya geçici takdir komisyonunun görevi; yetkili makamlar tarafından istenilen matrah, servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmektir. Dolayısıyla mükellefin vergisel yükümlülüklerini doğrudan etkileyen önemli bir yapıdır.

Takdir komisyonu Oluşumu (Teşkili): Takdir Komisyonu, illerde vergi dairesi başkanının, başkanlık bulunmayan yerlerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların görevlendireceği memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulur.

VUK’nun 73. maddesine göre takdir komisyonlarının seçimle gelen üyeleri, tüccarlar için ticaret odalarınca, diğer sanat ve meslek erbabı için mesleki teşekküllerce kendi üyeleri arasında veya haricen seçilir. Ticaret odası ve mesleki teşekkülü olmayan yerlerde seçim belediyece yapılır.

Vergi Usul Kanununda takdir komisyonunun oluşumunda, üye yapısı itibariyle hem işin mahiyetini analiz edebilecek hem de mükellefin haklarını savunabilecek sivil, seçilmiş kişilerin de komisyonda yer almasına özen gösterilmiştir. Düzenleme, mükellef hakları açısından ve gerçek duruma yakın takdir kararlarının verilmesi açısından önemlidir. Ancak bu noktada uygulamanın niteliği belirleyici olmaktadır.