İNŞAAT VE ONARIM

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde gelir vergisi tevkifatı (stopajı)

Vergi sistemimizde yıllara sari inşaat işlerinin vergilendirilmesinde farklı bir rejim uygulaması tercih edilmiştir. Hangi işler yıllara sari inşaat işidir? Bir işin yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilebilmesi için faaliyet konusu işin,

  • İnşaat ve onarım işi olması,
  • İşin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve
  • Birden fazla takvim yılına sirayet etmesi

gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, ; birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. 

İnşaat ve onarma işlerinde kar ve zararın işin bittiği yılda tespit edilmesi, idarenin bazı vergi güvenlik önlemlerini uygulamaya koymasına neden olmuştur. Bunlardan birisi, yıllara sari inşaat ve onarım işine ilişkin hakedişler üzerinden tevkifat yapılmasıdır.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kuruluşların aynı maddede bentler halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde bu ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları hüküm altına alınmış olup; aynı maddenin (3) numaralı bendinde, bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden sorumlularca gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Söz konusu tevkifat oranı bu maddedeki yetkiye dayanılarak, 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

 

Benzer düzenleme Kurumlar Vergisi Kanununda da yapılmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise; Gelir Vergisi Kunununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.