İNŞAAT VE ONARIM

Yıllara sari inşaat ve onarım işinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü nasıl uygulanacaktır?

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-621                                     06/06/2011

Konu: Yıllara sari inşaat ve onarım işleri kapsamında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü.

İlgide kayıtlı başvurunuzda, yıllara sari inşaat işi kapsamında yüklenici firma olan … San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ihale edilen … Hizmet Binası inşaatı işinin yüklenici firmanın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirememesi nedeniyle söz konusu işin kalan kısımlarının, yüklenici firmanın nam ve hesabına yaptırılmak üzere yıllara sari olmayan inşaat ve onarım işleri kapsamında sözleşme imzalanmak suretiyle … Ltd. Şti.’ne ihale edildiği belirtilerek, söz konusu yıllara sari olmayan sözleşme kapsamında ödenecek hakediş ödemeleri üzerinden yıllara sari inşaat işi kapsamında vergi kesintisi yapılmasının gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42 nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, bir işin 42 nci madde kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir.

Aynı Kanunun “İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde ise;

“İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, daha evvel yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında sözleşme imzalanan … San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi üzerine, işin kalan kısımları için yeni bir sözleşme imzalanarak … Ltd. Şti.’ne ihale edilen kısmın yıllara sari olmaması halinde bahse konu iş Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği gibi söz konusu işe ilişkin hakediş ödemeleri üzerinden de Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacaktır.

Öte yandan, inşaat ve onarım işinin bitiminin çeşitli sebeplerle ertesi yıla sarkması halinde iş yıllara sari hale dönüşecek olup, yıllara sari hale dönüştüğü tarihten itibaren geçerli olmak üzere yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.