İNŞAAT VE ONARIM

Yıllara Sari İnşaatlara Kombi, Buzdolabı, Davlumbaz, Fırın vb. Montaj Hizmeti Verenlerden Stopaj Yapılır mı?

 

İnşaatı devam eden anahtar teslim mesken konutlar için mütemmim cüz niteliğindeki kombi cihazı, buzdolabı, fırın ve davlumbaz montajının yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, yüklenici firmaya söz konusu cihazlar için yapılacak   ödemeler üzerinden yıllara sari inşaat işi kapsamında vergi kesintisi (stopaj, tevkifat) yapılıp yapılmayacağına ilişikin özelge (mukteza).

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-693             09/06/2011

Konu : Yıllara sari inşaat işlerinde hak edişler üzerinden yapılacak vergi kesintisi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin 2010 yılında başladığı ve 2011 yılı içinde tamamlamayı planladığı … Konutları inşası işine ilişkin olarak yüklenici … İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. ile yaptığı sözleşmeye istinaden inşaatı devam eden anahtar teslim mesken konutlar için mütemmim cüz niteliğindeki kombi cihazı, buzdolabı, fırın ve davlumbaz montajının yüklenici firma tarafından gerçekleştirileceği belirtilerek, yüklenici firmaya söz konusu cihazlar için yapacağınız ödemeler üzerinden yıllara sari inşaat işi kapsamında vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Vergi kesintisi” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasında, kimlerin vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları ve bunlar tarafından nakden veya hesaben yapılacak ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi ile oranlar bentler halinde sayılmış olup söz konusu fıkranın (a) bendine göre, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 3 kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesinde, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamına girmesi için; inşaat ve onarım işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5’inci maddesinde ise “Yapı, karada veya suda daimi ve muvakkat resmi ve hususi yer altı ve yer üstü inşaat ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, “İnşaatı genellikle demir, çimento v.s. gibi iptidai maddelerden bir yapı veya bunların mütemmim cüzilerinin imali” olarak tanımlamak mümkündür.

Diğer yandan, konuya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın görüşü “konut sahibi olacak kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilen eşyaların konutun kullanılmasına ilişkin demirbaş olduğu ve inşaat maliyetine dahil olmadığı” yönündedir.

Buna göre, … Konutları inşası işiyle ilgili olarak yapılan anahtar teslim mesken konutlar için yüklenici firma tarafından montajı gerçekleştirilecek olan kombi cihazı, buzdolabı, fırın ve davlumbaz gibi eşyaların yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, Şirketinizce bahse konu cihazlar için yüklenici firmaya yapılacak ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.