KAVRAMLAR

Taşeron (Alt İşveren) Nedir? Kimdir? Taşeron Kavramının Tanımı

Taşeron (Alt İşveren) Tanımı

Taşeron (alt işveren); asıl işverenden belirli bir işin bir bölümünde ve eklentilerinde iş alan ve o işyerinde ve eklentilerinde kendi adlarına işçi çalıştıran işveren sıfatına sahip olan kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Taşeron ayna zamanda; bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiğini işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler olarak da tanımlanabilir.

Aldıkları işleri, asıl işverene ait işyerinde yapıyor olmaları sebebiyle, bu yerler alt işverenler açısından da işyeri anlamını taşımaktadır. Bu gibi hallerde fiziki olarak tek olan yerler hukuki bakımdan hem asıl işverenin hem de alt işverenin işyeri sayılmaktadır.

Taşeron kavramı, mevzuat, yargı kararları ve doktrinde farklı şekillerde ifade edilebilmektedir. Taşeron kavramı yerine, alt işveren, alt müteahhit, alt ısmarlanan, aracı ve tali işveren gibi nitelemeler yapılmaktadır.

506 sayılı Kanun’un 87. maddesinin 2. fıkrasında, “Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiye aracı denir” şeklinde tanımlama yapılmıştır.  Uygulama ve doktrinde asıl işverenle olan ilişkiyi belirginleştirmek amacıyla yasanın “aracı” olarak adlandırdığı kişiye “alt işveren” veya “Taşeron” denilmektedir.

Alt işveren ile asıl işveren arasındaki ilişki; istisna, taşıma, kira ve vekâlet sözleşmesine dayanabilmektedir.

 

Kaynaklar:

1- http://www.ekodialog.com/Konular/asil-isveren-alt-isveren-taseron-nedir.html

2- https://tr-tr.facebook.com/notes/gelece%C4%9Fin-mali-m%C3%BC%C5%9Favirleri/alt-i%C5%9Fveren-ta%C5%9Feron-nedir-/10151390842911885/