KAVRAMLAR

Vergilemede Nakden ve Hesaben Ödeme

vergi hukukunda nakden ve hesaben ödeme kavramları.jpgVergilemede ödemenin nakden yapılıp yapılmaması vergiye tabi kazanç matrahının tayinini açısından önem arz etmektedir. Vergi sistemimizde nakden ve hesaben ödeme olmak üzere iki temel ödeme yöntemi kabul edilmiştir.

Nakden ödeme nedir?

Nakden ödeme, doğrudan nakit olarak veya banka, PTT veya diğer finansal kurumlar aracılığı ile vergilemeye konu olaya ilişkin ödemenin yapılmış olmasını ifade eder. Dolayısıyla sadece nakit formunda elden yapılan ödemeleri aşan bir kavramdır. Nakden ödeme yapıldığı durumda, işleme konu para üzerindeki tasarrufta bulunma hak ve yetkisi ödeme yapandan ödeme yapılana geçmektedir. vergidosyasi.com

Vergi Hukukunda Hesaben ödeme Nedir?

Hesaben ödemede, olay veya işleme konu paranın tasarruf hakkı ödeme yapılandan ödeme yapılana intikal etmemektedir. Karşılıklı mal alış verişi veya hizmet ilişkisi nedeniyle hak sahiplerine karşı malı veya hizmeti alanı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlem “hesaben ödeme” tanımına girmektedir. Hesaben ödemede, ödemeyi yapanın mal varlığında nakit formunda bir azalış olmamakla birlikte, pasifinde borç kaleminde bir artış söz konusu olmaktadır.  vergidosyasi.com

Vergi hukukunda hesaben ödeme özellikle Gelir Vergisi Kanunu 94 ve Kurumlar Vergisi Kanunu 15 inci madde kapsamında yapılan vergi tekvifatı (kesintisi) uygulamalarında önem kazanmaktadır. Vergi tevkifatı yükümlülüğü için ödemenin nakden veya hesaben yapılması yeterlidir. Dolayısıyla nakden bir ödeme olmasa da, hesaben mal  veya hizmet alanı borçlu turumda gösteren bir kayıt veya işlem mevcut ise tevkifat (stopaj, kesinti) yükümlülüğü doğmaktadır.

21.09.2017

vergidosyasi.com