TAHSİLAT 6183

Vergi Mevzuatına Göre Haczin Sonuçları

Vergi mevzuatına göre haczin hukuki sonuçları, 6183 sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 73 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Haczin neticeleri
Madde 73

Borçlu, alacaklı amme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunamaz. Haczi koyan tahsil dairesi buna aykırı hareketin cezayi mucip olduğunu borçluya ihtar eder.
Haczedilmiş olan mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine istinaden hüsnüniyetle elde ettiği haklar mahfuzdur.Hüsnüniyet kaidelerine aykırı olarak hacizli mal üzerinde üçüncü şahsın elde ettiği hakların; alacaklının haczi ile o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette butlanına mahkemece hükmolunur.