VERGİ USUL

Özelge: Akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC fişlerinin Bs Formuna dahil edilip edilmeyeceği

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.257-12                       21/05/2010

Konu : Akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC fişlerinin Bs Formuna dahil edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden; …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefiyetinize konu akaryakıt satış istasyonunda bulunan ve ödeme kaydedici cihaza bağlı pompalardan yapılan akaryakıt satışları için düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edildiği ve bu fişler üzerinde plaka numarası ve satış tutarına ilişkin bilgilerin bulunduğu, ancak kesilen fişlerin kime ait olduğunun bilinmesi imkan dahilinde olmadığından bahisle, bu tür aylık yazar kasa satışlarının Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu ile (Form Bs) bildirilmesi gerekip gerekmediği hususunda görüş isteminde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2010 yılı ve müteakip yıllarda Form Ba-Bs bildirimlerini aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Aynı Tebliğin 1.2.1 bölümündeki açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Ayrıca, 396 Sıra No.lu Genel Tebliğin 1.2.2. bölümünde “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

Bu çerçevede, akaryakıt satışı yapan mükellefler tarafından bir kişi veya kuruma akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan satışlarda, ödeme kaydedici cihaz fişinin faturaya dönüştürülmesi durumunda düzenlenen fatura veya faturalar yukarıda belirtilen haddi aşıyorsa bu satışlar Form Bs ile bildirilecektir.

Diğer taraftan, bir kişi veya kuruma yapılan akaryakıt satışlarında ödeme kaydedici cihaz fişlerinin faturaya dönüştürülmemesi durumunda ise bu belgelerde mükellefe ait adı, soyadı, unvanı ve T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilgileri yer almadığından tebliğde belirlenen haddin aşılıp aşılmadığının tespiti de mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu satışlara ait belgeler Bs formu ile bildirilmeyecektir.

Öte yandan, akaryakıt istasyonlarından ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan alımların 396 Sıra No.lu Genel Tebliğindebelirlenen haddi aşması halinde Ba bildirim formu ile bildirileceği tabidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.