DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Pişmanlık ve Islah Dilekçesi Örneği

Pişmanlık ve ıslah VUK 371 inci maddede düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca verilecek pişmanlık ve ıslah dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.

Pişmanlık ve Islah Dilekçesinin word formatı için TIKLAYINIZ.

Pişmanlık ve Islah Dilekçesi Örneği:                                              


 

……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dairenizin ……. vergi numaralı …….. vergisi mükellefiyim.   …………….. Vergilendirme dönemine ilişkin ………………………………………vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesi gereğince pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

…./…./

Mükellef

(Vekili veya Temsilcisi)

Ad, Soyad ve İmza

ADRES: ………………………………………………………………..

 

EKLER:

1-……………..Vergilendirme Dönemine Ait  ……… Vergisi Beyannamesi