GELİR VERGİSİ

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır? Medeni Duruma Göre Asgari Geçim İndirimi Oran ve Rakamları (2017)

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanır?

Asgari geçim indiriminden yararlanacaklar aşağıdaki gibidir;
• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar).

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50’si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
• Üçüncü çocuk için %10’u
• Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

Medeni Duruma Göre Asgari Geçim İndirimi Oran ve Tutarları 2017 yılı

Asgari geçim indiriminin ücretlinin medeni durumu (bekar, evli, çocuklu, eşi çalışan ve eşi çalışmayan) dikkate alınarak hesaplanmasına ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

asgari geçim indirim hesapmasına ilişkin tablo asgari geçim indirimi oran ve rakamları 2017