Damga Vergisi

Düzeltme beyannameleri damga vergisine tabi midir?

Düzeltme Beyannamesi Damga Vergisine Tabi midir? Düzeltme Beyannamesinden Damga Vergisi Alınır mı? 

Düzeltme beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı, düzeltme beyannamesinin verilme zamanı ile doğrudan ilgilidir. Beyanname verme süresi içinde verilen düzeltme beyannameleri damga vergisinden istisna iken, kanuni süresi geçtikten sonra verilen düzeltme beyannameleri damga vergisine tabidir.

Beyanname verme süresi içinde verilen düzeltme beyannamesine ilişkin istisna düzenlemesi 6728 sayılı Kanunun 28/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün “2.Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine, “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmek suretiyle yapılmıştır.

Buna göre, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır. Diğer düzeltme beyannamelerinden ise damga vergisi alınması söz konusu  olacaktır.