ÖTV

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Göre Teslim ve Teslim Sayılan Haller

Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulaması bakımından teslim ve teslim sayılan haller Kanunun İkinci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ÖTV Kanununa göre teslim ve teslim sayılan hallere aşağıda yer verilmiştir:

ÖTV Kanununa Göre Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini ifade eder.

ÖTV Kanununa Göre Teslim Hükmünde Olan Haller: 

Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.

ÖTV Kanununa Göre Teslim Sayılan Haller: 

a)Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.