KAVRAMLAR

İzah Zammı Nedir? İzah Zammı Oranı ve İzah Zammının Hesaplanması

İzah zammı kavramı, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren uygulaması başlayan izaha davet müessesesi ile birlikte hayatımıza girmiştir.

İzah Zammının Tanımı: 

İzaha davet edilen mükellefin izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerini vermesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlaması veya düzeltmesi üzerine ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı ile çarpılması sonucu bulanan tutara izah zammı denir. 

İzah Zammı Oranı Kaçtır?

Gecikme zammı oranı; 2010/965 Sayılı B.K.K. uyarınca 19/10/2010 tarihinden İtibaren Her Ay için 1,40%’dır. Dolayısıyla izah zammı oranı da her ay için %1,40 olarak uygulanacaktır.

İzah Zammı Nasıl Hesaplanır?

İzah zammının hesaplanması, gecikme zammının hesaplanması ile aynıdır. Gecikme zammı hesabı için Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesinde yer alan link için TIKLAYINIZ. 


Gecikme Zammının Hesabına İlişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki gibidir: 

“Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı:
Madde 51

Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 (1) oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı birmilyon liradan az olamaz.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.”

(1) 19/10/2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,40 olarak belirlenmiştir.