VERGİ USUL

Mücbir Sebep Hallerinden Sayılan Ağır Hastalıklara İlişkin Olarak Düzenlenen Raporlarda Aranılacak Hususlar Hk. VUK İç Genelgesi

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI: VUK-1-24403-13-455/091717 25.12.1986

KONU: Mücbir Sebep Hallerinden Sayılan Ağır Hastalıklara İlişkin Olarak Düzenlenen Raporlarda Aranılacak Hususlar Hk.

VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ

SIRA NO : 1986/9

……………………………..VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde mücbir sebep hallerinin neler olduğu bentler halinde sayılmış ve söz konusu maddenin 1 inci bendinde vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede “ağır hastalık” hali, mücbir sebep halleri arasında gösterilmiştir.

Yine aynı kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre, mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya kadar süreler işlememektedir. Yani mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen ve işlememiş bulunan süreler, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için de, mücbir sebebin ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.

Vergi ödevlerinin kanuni süre içerisinde yerine getirilmesine engel teşkil eden mücbir sebep halinin var olduğunu kanıtlamak amacıyla mükelleflerin ibraz etmiş oldukları raporlarda belirtilen hastalığın “ağır hastalık” kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi işlemi, özel ihtisası gerektiren teknik bir konudur. Bu itibarla mükelleflerin ibraz etmiş oldukları raporlarda belirtilen hastalıkların “ağır hastalık” niteliğinde olup olmadığı koşundaki tespitin bu iç genelgenin yayınlandığı tarihten itibaren aşağıda açıklandığı şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

A-Hastanelerden (özel hastaneler dahil) alınan raporlarda belirtilen hastalığın vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalıklardan olup olmadığı hususunun İl Sağlık Müdürlüklerinden veya raporu tanzim eden Hastane Başhekimliklerinden;

B-Hastaneler dışındaki resmi sağlık kuruluşlarınca (Hükümet Tabibliği, Sağlık Ocağı gibi) verilen raporlar hakkında da İl Sağlık Müdürlüklerinden;

yazı ile sorulmak suretiyle raporda yer alan hastalığın vergi ödevlerini yerine getiremeyecek derecede ağır hastalık olup olmadığı açıklığa kavuşturulacaktır.

Diğer taraftan, mücbir sebebin varlığını ispat için ibraz edilen raporların mutlaka yukarıda belirtilen kuruluşlardan alınmış olması şartı aranacağından, özel doktorlardan alınan raporlar dikkate alınmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA

Gelirler Genel Müdürü