KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: Saf Suyun Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Kaçtır?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-226233                  28.07.2017

Konu: Saf suyun KDV oranı

İlgi : 08/05/2017 tarih ve 545125 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 2853.90.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari ismi “saf su” olan ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, TGTC’nin 28 inci faslında, “İnorganik Kimyasallar; Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Elementlerin, Nadir Toprak Metallerinin ve İzotoplarının Organik veya İnorganik Bileşikleri” düzenlenmiş; bu fasla ait 2853.00 tarife pozisyonunda “Fosfürler (Kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç); diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç)” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait 2853.90.10.00.00 GTİP numarasında ”Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su” da yer almıştır.

Buna göre, sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından 2853.90.10.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari ismi “saf su” olan ürünün ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.