ÖTV

ÖTV istisnası uygulanan aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV istisnası nasıl Uygulanır?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı:46480499-135[2017/192]-1825                     31.03.2017

Konu : ÖTV istisnası uygulanan aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV istisnası uygulaması

İlgi : 07.02.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, eşiniz …. tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ÖTV’den müstesna olarak ilk iktisabı yapılarak 21/11/2016 tarihinde tescil edilen …… plakalı taşıtın, adı geçenin 28/01/2017 tarihinde vefatı üzerine mirasçılarına intikal ettiği, terekede 62.600.-TL değerindeki söz konusu taşıt dışında Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinde toplam 206.549,36.-TL üzerinden bir adet gayrimenkul, bir adet kooperatif hissesi, bir adet hususi otomobil ve basit usul ticari kazanç beyanının bulunduğu, üç mirasçıdan ikisinin ….. 3. Noterliği nezdinde 3/2/2017 tarihinde düzenlenen feragatname ile söz konusu taşıt üzerindeki miras haklarından lehinize vazgeçtiği, bahse konu feragat işlemini müteakiben aracın tek başına adınıza tescili aşamasında ÖTV yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54’üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen ticari taşıtların yenilenmesinde istisna düzenlemesine ilişkin geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisinin alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu istisnanın uygulama usul ve esasları 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde belirlenmiştir.

Mezkûr Tebliğin (VI/E/3) bölümünde, istisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle yenilenen (eski) taşıtın, yeni taşıtın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl içinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılmasının şart olduğu, söz konusu taşıtla ilgili olarak üçüncü kişilere yapılan satış veya devir işlemlerine ilişkin noter devir belgelerinin birer örneğinin, aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği, istisnadan yararlananın ölümü halinde ise, bu yükümlülüklerin yasal varislerce yerine getirileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, mezkur Tebliğin (VI/E/1.4) bölümünde de belirtildiği üzere; istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden;

-Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,

-Şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV, istisnadan yararlanandan

aranmaktadır. Bu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, istisnanın yürürlüğünün sona erdiği tarihe kadar, bu istisnadan yararlanma şartlarını haiz mükelleflere satışı veya devri halinde ise bu uygulama kapsamında ÖTV aranmamaktadır.

Bu bağlamda, ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde ÖTV aranmamaktadır. Mirasçılardan bir kaçının söz konusu taşıt üzerindeki miras hisselerinden tek bir mirasçı lehine feragat etmesi işlemi de bu istisna uygulaması bakımından “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre, eşinizin vefatı nedeniyle diğer mirasçıların söz konusu taşıt üzerindeki miras hisselerinden lehinize feragat etmesine bağlı olarak söz konusu taşıtın adınıza ticari olarak kayıt ve tescil edilmesi aşamasında ÖTV beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, adınıza ticari olarak kayıt ve tescil edilecek söz konusu taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari faaliyetten çekilmesi halinde ise tarafınızdan taşıta ilişkin ÖTV’nin aranacağı ve yenilemeye konu (eski) taşıtın iki tam yıl içinde elden çıkarılması yükümlülüğünün tarafınızdan yerine getirilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.