KAVRAMLAR

Vergi Yargısı Kavramı

Vergi Yargısı Kavramının tanımı

“Vergi yargısı”; mükellef veya vergi sorumlusu ile vergi idaresi arasındaki kanunlarının uygulanması sürecinde ortaya çıkan sorunların idari yollardan (uzlaşma, hata düzeltmesi, pişmanlık ve ıslah, cezada indirim gibi.) sonuç alınamaması veya hiç başvurulmaması nedeniyle ilgililerin bu sorunlarını gidermek için tarafsız ve bağımsız yargı organlarına başvurarak hak araması sürecidir[1].

İdari çözüm yollarının aksine yargısal çözüm yoluna başvurulması; davacı ve davalı arasındaki çekişme (niza), yargı merciinin kararı ile kesin olarak sona ermektedir.[2]

Vergi yargısı ile bir yandan vergisel uyuşmazlıkların çözümü gerçekleştirilirken aynı zamanda vergi borcu ilişkisinin tarafları arasında hukuka uygun olarak kanunilik ilkesi gereğince çıkar dengesinin kurulması ve korunmasına çalışılmaktadır[3].

 

KAYNAKLAR:

[1] Dolun G. “Mali Kaza”, Maliye Enstitüsü Konferansları, 12. Seri, 1966 s.117-118, Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AİGMS/20080 htlm , 14.12.2009.

[2] Oktar S. A. Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, 4.Baskı, İstanbul, 2009, s.335.

[3] Kumrulu A. “Türkiye de Vergi Yargısının İşlevi Ve Hukuk Düzenine Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme”, II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi (10-14 Mayıs 1993), (İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri), Danıştay Yayınları, Ankara, 1993, s.231.