E-VERGİLEME

ELEKTRONİK VERGİLEME TEMEL KAVRAMLARI (SÖZLÜĞÜ)

NOT: Bu sayfa henüz başlangıç aşamasındadır. Her geçen gün yeni eklemeler yapılmaktadır.

Belge Numarası: 

Elektronik bilet seri ve sıra numarası yerine kullanılacak üç haneli birim kod ile on haneli sıra numarası olmak üzere on üç haneden oluşan numarayı ifade eder.

Elektronik Belge: 

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü ifade eder.

Elektronik Bilet (e-Bilet):

Elektronik ortamda düzenlenen ve muhatabına elektronik veya kağıt ortamda teslim edilebilen bileti ifade eder.

Elektronik Bileti Temsil Eden Belge:

Bilet muhteviyatını içeren mali değeri olmayan belgeyi ifade eder.

Elektronik Bilet Uygulaması (e-Bilet Uygulaması) :

Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biletin elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı ifade eder.

Elektronik Bilet Raporu (e-Bilet Raporu):

e-Bilet Uygulaması kapsamında Başkanlığın belirlediği veri formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan ve elektronik sertifika ile imzalanan raporu ifade eder.

Elektronik İmza:

15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı ifade eder.

Elektronik Kayıt:

Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder.

Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum:

14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) kapsamında Başkanlıktan Saklama Hizmeti verme izni almış mükellefi ifade eder.

Elektronik Sertifika:

Mali Mühür ve Nitelikli Elektronik Sertifikayı ifade eder.

Elektronik Sertifika ile İmzalama:

Tüzel kişilerin mali mühürle onaylamasını, gerçek kişilerin ise nitelikli elektronik sertifika ile imzalamasını veya mali mühür ile onaylamasını ifade eder.

Elektronik Tebligat:

213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini ifade eder.

Elektronik Tebligat Adresi:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli elektronik ortam.

Elektronik Tebligat Sistemi:

Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemdir.

İnternet Vergi Dairesi:

Mükellefler tarafından beyanname gönderilmesi, ödeme yapılması, vergi levhası, borcu yoktur yazısı alınması gibi vergisel işlemlerin yapıldığı ve https://intvd.gib.gov.tr adresinden ulaşılan elektronik ortam.

İşlem Zaman Bilgisi:

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zaman bilgisini ifade eder.

Mali Mühür:

5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) çerçevesinde Başkanlık (Gelir İdaresi Başkanlığı) için oluşturulan elektronik sertifika alt yapısını ifade eder.

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES):

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dokuzuncu maddesinde tanımlanan ve yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanılabilen elektronik sertifikayı ifade eder.

Özel Entegratör:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellefi ifade eder.

TCKN:

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını ifade eder.

TÜBİTAK-BİLGEM/KAMU SM:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi/Kamu Sertifikasyon Merkezini ifade eder.

Zaman Damgası:

Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder.