TİCARET HUKUKU

Karekodlu Çek Nedir? Hangi Bilgilere, Nereden, Nasıl Erişilir?

Sahte çek, ikiz çek, karşılıksız çek sorunlarına çözüm olması amacıyla karekodlu çek ve karekod kullanılarak çek raporu alma imkanı hayatımıza girdi. Aşağıda  konuya ilişkin temel bilgilere yer verilecektir.

“Çekte Karekod” ve “Karekodlu Çek” nedir?

Çekte Karekod, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre çek üzerine kare veya dikdörtgen olarak basılabilen ve yine bu kanundaki mevzuata uygun bilgilere erişilmesine ve bunların raporlanmasına olanak sağlayan iki boyutlu barkodu ifade etmektedir.

Teknik tanımı ile çekte Karekod: 6102 sayılı Kanunun 780 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekin unsurlarından olan ve çek üzerine kare veya dikdörtgen olarak basılabilen, ISO/IEC 16022 International Symbology Specification-Data Matrix ECC 200 Versiyonunu esas alan, 6102 sayılı Kanunun 780 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve bu Tebliğde sayılan diğer bilgilere erişilmesine ve bunların raporlanmasına olanak sağlayan iki boyutlu barkodu ifade etmektedir. Üzerinde karekodun bulunduğu çekler ise karekodlu çek olarak ifade edilmektedir.

Karekodlu çek yaprağı örneği

karekodlu çek örneği barkodlu çek

Karekodlu Çek Raporu Nedir? Karekod ile Çeke İlişkin Hangi Bilgilere Erişebilirim?

Karekodlu Çek Raporu: Karekodun okutulması suretiyle Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen bilgileri içeren ve Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi üzerinden sunulan raporu ifade etmektedir.

Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi: 6102 sayılı Kanunun 780 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve bu Tebliğde yer verilen diğer bilgilere erişilmesini sağlayan sistemi,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinde çekin üzerindeki karekod ile ulaşılabilecek minimum bilgilere yer verilmiştir. Madde uyarınca, Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabilir. Karekod ile aşağıdaki bilgilere erişim mümkün olmalıdır;

Karekodlu çek raporuyla aşağıdaki bilgilere erişilebilinir;
a) Muhatap bankanın ticaret unvanı,
b) Seri numarası,
c) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
ç) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
d) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,
e) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çeklere ilişkin olarak lehdar tarafından karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemine kaydedilen çeklerin adet ve tutarı,
f) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adet ve tutarı,
g) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adet ve tutarı,
ğ) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,
h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,
ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,
i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları,
j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,
l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi,
m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,
n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi,
çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur.

Karekodlu çek raporunda, Sistem İşleticisi tarafından birinci fıkrada yer verilen bilgiler kullanılarak farklı hesaplamalar yapılması suretiyle türetilen bilgilere, ilgili kanunlarda aleni oldukları hükme bağlanan ve paylaşılması rıza gerektirmeyen bilgilere ve çek hesabı sahibi ya da ciranta tarafından üçüncü kişilerin erişimine açılmasına yazılı olarak onay verilen diğer bilgilere yer verilebilir.

Karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi

Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi, 5411 sayılı Kanunun Ek 1 inci madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde kurulabilir.

Karekodlu çek raporuna Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi üzerinden erişilir.
Çek hesabı sahiplerinin karekod okutma ve bilgi paylaşımı sistemine kaydedilmesi
MADDE 6 – (1) Bankalar çek hesabı açtıkları gerçek ve tüzel kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi ise hesap açılış tarihi itibarıyla tüzel kişi tarafından bildirilen ve tüzel kişi adına tüm işlemleri yapmaya yetkili kılınmış gerçek kişileri Sisteme kaydeder.

a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,

b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,

c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,

d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı,

e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı,

f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı,

g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,

h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,

ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,

i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları,

j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,

k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,

l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi,

m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,

n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi,

çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur.

Karekodlu Çek Kullanımı ve Basım Zorunluluğu?

Bankalar, 31/12/2016 tarihinden sonra karekod içermeyen çek yaprağı basamaz ve veremez.

Yabancı banka tarafından bastırılmış çeklerde “seri numarası” ve “karekod” bulunmaması senet olarak çekin geçerliliğini etkilemez.

Karekodlu Çek Nereden Alınır?

Karekodlu çek almak için bankanıza müracaat ederek talepte bulunmanız gerekir.

Karekod Kullanılarak Çek Bilgileri Raporu Nasıl Alınır?

Karekod kullanılarak çek raporu almak için cep telofonunuza ilgili uygulamanın yüklenmesi gerekir.

Uygulamanın yüklenmesi ve kullanılarak çek bilgilerini içeren raporu ulaşmaya ilişkin aşağıdaki linkte yer alan karekodlu çek raporu alma kulavuzundan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz:

https://www.kkc.com.tr/karekodlu-cek-raporu-alma-kilavuzu

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.