MTV

Sahte kimlik belgesine istinaden düzenlenen noter satış senedinin mahkeme kararıyla iptalg neticesinde taşıtın sahibine geri verilmesi durumunda Motorlu Taşıtlar Vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı:     B.07.1.GİB.4.06.17.02-MTV:8.MD-2010-5-501                        23/07/2010

Konu :Motorlu Taşıtlar Vergisi

İlgide kayıtlı dilekçenizde;

  • Adınıza kayıt ve tescilli … plaka numaralı taşıtınızı, 16/11/2005 tarihinde … Tic. Ltd. Şti. temsilcisi …’la yapılan Özel Araç Sözleşmesi ile kiraya verdiğiniz,

  • Söz konusu şirket yetkililerinin adınıza düzenledikleri sahte nüfus cüzdanı ile 22/11/2005 tarihinde … Noterliğince hazırlanan … nolu vekaletnameye istinaden, aynı tarihte … Noterliğinin … nolu Kati Satış Sözleşmesiyle söz konusu taşıtı …’a sattığı,

  • Anılan taşıt … plaka numarasında kayıtlı iken sahte satış sözleşmesiyle … plaka numarası ile 23/11/2005 tarihinde … adına kayıt ve tescil edildiği,

  • 24/11/2005 tarihli dilekçenizle söz konusu olayı Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne ve Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirdiğiniz, şahısların ve taşıtın bulunması üzerine … Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve … sayılı yazısıyla söz konusu taşıtın yeddi emin sıfatıyla tarafınıza teslimine karar verildiği ve 10/3/2006 tarihinde yargılama sonuna kadar taşıtın teslim ve tesellüm tutanağıyla tarafınıza teslim edildiği,

  • Sahte belgeler kullanılarak satış yapıldığı hususunuı Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmiş olmanıza rağmen … Vergi Dairesi Müdürlüğünce adınıza motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirildiği,

  • … İdare Mahkemesinin … tarih ve … sayılı kararıyla sahte belge kullanılarak satılan taşıtın trafik tescil kaydının iptal edilmesi ve bir ay içerisinde ilgili trafik tescil şube müdürlüğünce adınıza kayıt ve tescilin yapılması gerektiğinin tarafınıza tebliğ edildiği,

  • Anılan mahkeme kararına istinaden taşıtın tarafınıza teslim tarihi olan 10/3/2006 ile mahkeme kararının tebliğ tarihi olan 16/2/2010 tarihi arasında adınıza tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ve mükkellefiyet kaydının terkin edilmesi gerektiği,

belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;

3 üncü maddesinde, “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü,

7 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.” hükmü,

8 inci maddesinde, “Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.” hükmü,

yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak … Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan … tarih ve … sayılı yazının incelenmesinden, … plaka numaralı taşıta ilişkin trafik tescil kaydının 2006-2010 tarihleri arasında silindiğine dair dairelerine intikal etmiş herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, tarafınızla yapılan görüşmede söz konusu taşıta ilişkin motorlu taşıtlar vergilerinin 15/3/2010 tarihinde ödendiği ve ilişik kesme belgesi alındığı, ilgili trafik tescil kuruluşunca kayıtların adınıza devir tescil olarak yapıldığı anlaşıldığından 23/11/2005 tarihi itibariyle 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi uyarınca adınıza motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre;

-… plaka numaralı taşıtın noter satış senediyle …’a satılarak adına kayıt ve tescil edildiği 23/11/2005 tarihi ile söz konusu taşıtın tarafınıza iade edildiği 10/3/2006 tarihleri arasındaki dönemler için adı geçen hakkında motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi ve bu dönemlere ilişkin ödenmeyen motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının … tarafından ödenmesi,

-Söz konusu taşıtın tarafınıza teslim edildiği 10/3/2006 tarihten itibaren tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ise tarafınızca ödenmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s