VERGİ AKADEMİ

Peçeleme Sözleşmesi Nedir?

Peçeleme Sözleşmesi Nedir?
Vergi mükellefleri ve sorumluları; özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelik olarak yaptıkları sözleşmelere peçeleme sözleşmesi denir.

Peçeleme sonucuna varabilmek için ekonomik yaklaşım gereklidir. Peçeleme sözleşmesinden bahsedebilmek için vergi kaçırma amacının görülmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, özel hukuk hükümlerini kullanarak vergi kaçırmanın amaç edildiğinin tespit edilmesi temel koşuldur.

Peçeleme sözleşmesi objektif iyi niyet ilkesine aykırıdır. Peçeleme durumunda idare ve vergi yargısı organları vergilendirmede görünüşteki sözleşmeyi değil, gerçek ekonomik durumu göz önüne alır.

İdare ve yargı organları peçeleme sonucuna ekonomik yaklaşım ile varırlar. Bu konuda ispat yükü kural olarak idareye aittir. Ayrıca peçelemenin söz konusu olabilmesi için vergi yasasının emredici hükmünün özel hukuk biçimlerini kötüye kullanılarak bertaraf edilmeye çalışılması koşulu da aranır. Vergi yasaları bazen belli sözleşmelerin peçeleme sözleşmeleri olarak kullanılabileceğini düşünerek belli koşullar altında yapılan sözleşmelerin geçersiz sayılacağını ya da kısmen geçerli olacaklarını hükme bağlamıştır. Örneğin KVK (m.12, 13), örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizlerin ve transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazançların gider olarak matrahtan indirilmesine izin vermemiştir.

Örtülü sermaye için yasada öngörülen koşullar ortaya çıktığı takdirde kurum, bu borçlanmalar için ödüyor göründüğü faizleri kurumlar vergisi matrahından indiremez

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.