GENEL

Vergi İnceleme Raporu

 “Rapor”; “herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı” (Türk Dil Kurumu, 1998, s.1845) oarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda vergi inceleme raporu, vergi inceleme faaliyeti sonucunda düzenlenen, inceleme elemanının usulsüzlük cezası, vergi ziyaı cezası, matrah ve vergiye ilişkin tespit ve önerilerini içeren rapordur.

Vergi müfettişleri yaptıkları çalışmaların sonuçlarını işin özelliğine göre rapor veya yazıyla tespit ederler. Yapılan çalışmalar sonrası vergi müfettişlerince saptanan mali mevzuat ile diğer ilgili mevzuata aykırılık içeren tespitler ile görüş ve öneriler esas olarak raporla sonuçlandırılır. Bunlar dışında kalan hususların ise yazıyla tespit ve sonuçlandırılması mümkündür.

Bir vergi tarhiyatı içeren vergi inceleme raporları; giriş, usul incelemeleri, hesap incelemeleri, eleştirilen hususlar ile sonuç bölümlerinden oluşur. Mükellefin inceleme esnasında ileri sürdüğü hususlar ve buna ilişkin değerlendirmelere eleştirilen hususlar bölümünde yer verilir.

Mükellef hakkında tarh edilmesi önerilen vergi ve ceza tutarları, herhangi bir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde vergi inceleme raporlarının sonuç bölümünde gösterilir.

Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve öneriler; duraksamaya neden olmayacak şekilde
açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun resmi bir üslup kullanılarak yazılır. Tespitler, ilgili mevzuata, inceleme, araştırma sonucu saptanan somut inceleme kanıtlarına ve düzenlenen tutanaklara dayandırılır.

Vergi müfettişleri vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler. İncelemeler sırasında kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varılırsa, bu husus VDK Başkanlığı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir rapor ile bildirirler.

Her bir mükellef veya vergi sorumlusu, her bir vergi türü, her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı vergi inceleme raporu düzenlenir (VDK Yön. Md. 57/2). Vergilendirme dönemi bir yıldan daha kısa olan vergilere ilişkin vergi inceleme raporları, her bir döneme ilişkin matrah ve/veya vergi farkları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle ve takvim yılı aşılmamak koşuluyla tek bir rapor olarak düzenlenebilir. Vergi kanunlarına göre yapılan incelemeler sonunda eleştiriyi gerektiren bir hususa rastlanmaması halinde bu durum, incelemeyi yapan tarafından düzenlenecek bir rapor ile nezdinde inceleme yapılana bildirilir.

 

Categories: GENEL

4 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.